Privacybeleid

Verwerking van persoonsgegevens

The Flying Dutchman @WORK B.V. (TFD@W), gevestigd aan Lelystraat 29b, 3364 AH Sliedrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Lelystraat 29b, 3364 AH Sliedrecht
Telefoon: 0184 743 102
Website: www.tfdwork.nl

Dhr. P.R. Korsloot is bij TFD@W de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hij kan worden bereikt via robert@tfdsg.com.

1. De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking.
TFD@W legt gegevens vast over natuurlijke personen die benodigd zijn voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen: het bemiddelen tussen kandidaten op de arbeidsmarkt en opdrachtgevers, met als doel door middel van een detacheringsovereenkomst te voorzien in tijdelijke arbeid. TFD@W is daarbij werkgever van de kandidaat en verricht daarbij gebruikelijke en wettelijk vereiste administratieve taken die gekoppeld zijn aan werkgeverschap. TFD@W bemiddelt voor personeel in de beveiligingsbranche. Hierdoor worden er bijzondere gegevens vastgelegd over antecedenten van kandidaten. Gegevens die in verband met detachering worden verwerkt betreffen personalia, kopie van een geldig identiteitsbewijs, arbeidsverleden, strafrechtelijk verleden en eventuele registraties bij het BKR te Tiel. Deze gegevens zijn vereist ten behoeve van het vervullen van gevoelige functies in geld- en waardetransport. Voor bijzondere functies in de beveiligingsbranche kan aanvullend (antecedenten) onderzoek noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden door TFD@W verwerkt en bewaard. Alle verwerkingen door TFD@W zijn gebaseerd op een door de kandidaat ondertekende toestemmingsverklaring. Er kan uitsluitend door wettelijke dwang van deze toestemming worden afgeweken. De verwerking van gegevens voor dit doel door TFD@W voldoen aan het de beginselen ‘’rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie’’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Art. 4.1.a) en de eisen die aan rechtmatigheid worden gesteld (AVG Art. 5)

2. Uitwisseling van gegevens met derden.
Ten behoeve van het uitvoeren van de taken van TFD@W, worden indien nodig gegevens over personen gedeeld met andere partijen. Deze uitwisseling van gegevens is gebaseerd op toestemming van de kandidaat/werknemer. Het betreft hier het uitwisselen van gegevens ten behoeve van het tot stand brengen van een detacheringsovereenkomst met een opdrachtgever (bijv. personalia, arbeidsverleden, verklaring omtrent antecedenten, etcetera). Daarnaast deelt TFD@W gegevens indien daar een wettelijke verplichting toe bestaat (fiscale gegevens, UWV, arbodienst, werknemersverzekeringen etcetera).

TFD@W deelt geen gegevens met instanties buiten de Europese Unie nog met andere internationale organisaties.

3. De bewaartermijn van de gegevens.
Gegevens van kandidaten worden bewaard voor een periode van maximaal 1 jaar. TFD@W voldoet hiermee aan de richtlijn die geldig is voor de uitzendbranche. De software waarin de personeelsadministratie wordt gevoerd, zorgt ervoor dat gegevens van kandidaten na een periode van 1 jaar automatisch worden verwijderd. Gegevens van personen die met TFD@W een arbeidsovereenkomst hebben, worden bewaard conform de wettelijke eisen die aan personeel- en salarisadministraties worden gesteld. Alleen indien dit expliciet in een toestemmingsverklaring is overeengekomen, kan de bewaartermijn voor gegevens worden aangepast. Dit laatste geldt niet voor wettelijke verplichtingen.

4. De rechten van de betrokkene.
Kandidaten hebben conform de eisen in de AVG de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen ten aanzien van gegevens die door TFD@W over hen zijn vastgelegd:

 • het recht van toegang tot de verwerkte gegevens (AVG Art. 15);
 • het recht op rectificatie (AVG Art. 16); • het recht om vergeten te worden (AVG Art. 17);
 • het recht op beperking van de verwerking (AVG Art. 18);
 • een kennisgevingsplicht (AVG Art. 19);
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens (AVG Art. 20).

Persoonsgegevens hoeven niet gewist te worden wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of een taak van algemeen belang (art. 17 lid 3 AVG).

5. Klachtrecht met betrekking tot privacy bescherming.
U kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een privacy klacht indienen als uw persoonsgegevens verwerkt zijn op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot een persoon. Belangrijk bij een privacy klacht is:
1. Dat de klacht gaat over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens, niet over de gegevens van iemand anders.
2. Dat de klacht gaat over een organisatie, een bedrijf of een overheidsorganisatie.
3. Dat de AP uw klacht niet in behandeling kan nemen als u uw probleem ook aan de rechter heeft voorgelegd.

Eerst zelf klacht indienen bij organisatie
Als u vermoedt dat een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt in strijd met de wet, neem dan eerst zelf contact op met die organisatie. Doe dat bij voorkeur schriftelijk. Die organisatie kan het probleem wellicht gelijk oplossen. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de reactie van de organisatie op uw klacht of als de organisatie niet binnen vier weken heeft gereageerd op uw klacht.

Als u een klacht indient, vermeld dan altijd:

 • Over welke persoonsgegevens het gaat
 • Over welke organisatie het gaat
 • Of u al contact heeft gehad met die organisatie
 • Hoe de organisatie reageerde op uw klacht
 • Of (het negatieve gevolg van) de verwerking nog plaatsvindt
 • Wat u met de klacht wilt bereiken
 • Uw naam, adres en telefoonnummer